simplecaddy

Your cart is empty

Algemene voorwaarden

Prijzen
Leveringen
Betalingsvoorwaarden
Annulering
Terugname van goederen
Garantie
Klachten
Geschillen

BruxOffice Oefenbedrijf Brussel is een oefenfirma van de VDAB Training en Opleiding. Alle transacties via BruxOffice Oefenbedrijf Brussel zijn virtueel en niet rechtsgeldig.

Onze verkoop is onderworpen aan de algemene voorwaarden hieronder vermeld. Elk ander beding in de aankoopvoorwaarden van de bestelbon of andere documenten die uitgaan van onze klanten, wordt als nietig beschouwd en niet aanvaard, met uitzondering van deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aangenomen.

Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden vermeld, kent en aanvaardt, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

Prijzen

Onze tarieven en catalogusprijzen zijn één jaar geldig vanaf de publicatiedatum van onze catalogus. Onvoorziene verhogingen van de fabricagekosten kunnen ons ertoe verplichten sommige prijzen voor deze datum te wijzigen.

Alle prijzen, geafficheerde en die vermeld in de catalogus, zijn exclusief BTW.

Handelskortingen worden toegekend onder volgende voorwaarden:

< 12 500 EUR: 0 %
> 12 500 EUR: 5 %
> 25 000 EUR: 10 %
> 75 000 EUR: 15 %

Leveringen

Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant worden gemeld bij bestelling.
Bestellingen groter dan of gelijk aan 500 EUR worden franco huis geleverd. Bij bestellingen kleiner dan 500 EUR rekenen we 25 EUR transportkosten aan, tenzij de klant de goederen zelf afhaalt.

De leveringstermijn bedraagt normaal gezien 14 dagen. Bij dringende bestellingen kan er onderhandeld worden. Om een vlot verloop van het afleveren van de goederen te verzekeren is er een routeschema uitgewerkt.
De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting opgegeven. Het feit dat deze termijnen worden overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan is, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding.

Betalingsvoorwaarden

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop vereffend is.
Betaling van de facturen binnen 8 dagen geeft recht op 2 % disconto. De normale betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
Bij verzuim van de betaling op de voorziene betaaldag zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1.5 % per maand, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10 % met een minimum van € 75 als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering ( zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer,...) dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Annulering

Annulering van bestellingen is enkel mogelijk binnen 48 uur en dan nog mits akkoord van de verkoper. Indien de koper de bestelling eenzijdig annuleert, kan de verkoper een schadevergoeding eisen van 30 % van de totale aankoopsom.

Terugname  van goederen

Goederen kunnen enkel worden teruggenomen mits formeel voorafgaand akkoord. De goederen mogen niet langer dan 2 weken geleden geleverd zijn en moeten in perfecte, oorspronkelijke staat worden terugbezorgd.

Garantie

6 maanden op elke fabricagefout en voortijdige slijtage bij normaal gebruik.

Klachten

De klant wordt verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient hij dat te vermelden op de leveringsbon en ons telefonisch te contacteren binnen 48 uur.Klachten die pas later ontdekt worden, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst per aangetekende brief gemeld worden.

Geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.